Welcome to Miền ký ức Forum's. Nơi những kỷ niệm vẫn còn sống mãi với thời gian....

»[FM] Share [Giải phụ] TUT Thông điệp yêu thương không chuyển trang Empty»[FM] Share [Giải phụ] TUT Thông điệp yêu thương không chuyển trang Empty

»[FM] Share [Giải phụ] TUT Thông điệp yêu thương không chuyển trang

Share

Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

18/6/2011, 9:24 am
ThuanPhongVlog
ThuanPhongVlog


Người sáng lập

Người sáng lập

Để cảm ơn những bạn đã bầu chọn cho MKUF mình xin share lại toàn bộ giải thưởng này.

baivong đã viết:Bước 1: Chèn vào CSS
Code:
/*------------------POPUPS------------------------*/
#fade{display:none;background:#000;position:fixed;left:0;top:0;width:100%;height:100%;opacity:.80;z-index: 99;}.popup_block{display:none;background:#393829;border:10px solid #FFF;float:left;font-size:1.2em;position:fixed;top:50%;left:50%;z-index: 999;-webkit-box-shadow:0 0 7px #000;-moz-box-shadow:0 0 7px #000;box-shadow:0 0 20px #000;-webkit-border-radius:7px;-moz-border-radius:7px;border-radius:7px;padding:10px;}img.btn_close{float:right;margin:-30px -30px 0 0;}.popup p{margin:5px 0;padding:5px 10px;}*html #fade,*html .popup_block{position:absolute;}
Bước 2: Tạo một trang HTML 1 với nội dung sau
Code:
$(document).ready(function(){
    $('#text_editor_textarea').keyup(function() {
        max_chars = 555;     
        current_value = $('#text_editor_textarea').val();
        current_length = current_value.length;
        remaining_chars = max_chars-current_length;
        $('#counter_number').html(remaining_chars);
        if(remaining_chars<=55){
        $('#counter_number').css('color', 'red');
        } else {
        $('#counter_number').css('color', 'yellow');
        }
      });

      $('#smileCFviet').hide();

  $('a#clicktime').click(function() {
            $('#smileCFviet').toggle(300);
        });
             
 
  $('a.poplight[href^=#]').click(function() {
      var popID = $(this).attr('rel');
      var popURL = $(this).attr('href');
           
      //Pull Query & Variables from href URL
      var query= popURL.split('?');
      var dim= query[1].split('&');
      var popWidth = dim[0].split('=')[1];

      $('#' + popID).fadeIn().css({ 'width': Number( popWidth ) }).prepend('<a href="#" class="close"><img src="http://i27.servimg.com/u/f27/14/67/90/38/close_10.png" class="btn_close" title="Close Window" alt="Close" /></a>');
     
 
      var popMargTop = ($('#' + popID).height() + 80) / 2;
      var popMargLeft = ($('#' + popID).width() + 80) / 2;
     

      $('#' + popID).css({
        'margin-top' : -popMargTop,
        'margin-left' : -popMargLeft
      });
     
      //Fade in Background
      $('body').append('<div id="fade"></div>');
      $('#fade').css({'filter' : 'alpha(opacity=80)'}).fadeIn();
      return false;
  });
 
 
  //Close Popups and Fade Layer
  $('a.close, #fade').live('click', function() {
        $('#fade , .popup_block').fadeOut(function() {
        $('#fade, a.close').remove();
  }); //fade them both out
     
      return false;
  });

 
});
Bước 3: Tạo một trang HTML 2 với nội dung
Code:
<style>a img {border-width:0;}
</style>
<script src="http://illiweb.com/rs3/13/frm/lang/vi.js" type="text/javascript"></script><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /
<form id="smilies_categ" action="" method="get" name="smilies_categ">
<input type="hidden" name="mode" value="smilies_frame" /></form>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" summary="smilies"><tr align="center" valign="middle"><td class="row1">
<a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/01.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/01.gif" alt="" /></a> 
<a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/02.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/02.gif" alt="" /></a> 
<a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/03.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/03.gif" alt="" /></a> 
<a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/04.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/04.gif" alt="" /></a> 
<a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/05.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/05.gif" alt="" /></a> 
<a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/06.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/06.gif" alt="" /></a> 

<a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/07.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/07.gif" alt="" /></a> 
<a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/08.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/08.gif" alt="" /></a> 
<a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/09.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/09.gif" alt="" /></a> 
<a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/10.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/10.gif" alt="" /></a> 
<a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/11.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/11.gif" alt="" /></a> 
<a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/12.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/12.gif" alt="" /></a> 
<a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/13.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/13.gif" alt="" /></a> 
<a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/14.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/14.gif" alt="" /></a> 
<a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/15.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/15.gif" alt="" /></a> 

<a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/16.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/16.gif" alt="" /></a> 
<a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/17.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/17.gif" alt="" /></a> 
<a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/18.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/18.gif" alt="" /></a> 
<a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/19.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/19.gif" alt="" /></a> 
<a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/20.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/20.gif" alt="" /></a> 
<a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/21.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/21.gif" alt="" /></a> 
<a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/22.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/22.gif" alt="" /></a> 
<a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/23.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/23.gif" alt="" /></a> 
<a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/24.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/24.gif" alt="" /></a> 

<a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/25.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/25.gif" alt="" /></a> 
<a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/26.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/26.gif" alt="" /></a> 
<a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/27.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/27.gif" alt="" /></a> 
<a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/28.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/28.gif" alt="" /></a> 
<a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/29.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/29.gif" alt="" /></a> 
<a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/30.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/30.gif" alt="" /></a> 
<a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/31.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/31.gif" alt="" /></a> 
<a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/32.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/32.gif" alt="" /></a> 
<a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/33.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/33.gif" alt="" /></a> 

<a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/34.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/34.gif" alt="" /></a> 
<a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/35.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/35.gif" alt="" /></a> 
<a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/36.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/36.gif" alt="" /></a> 
<a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/37.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/37.gif" alt="" /></a> 
<a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/38.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/38.gif" alt="" /></a> 
<a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/39.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/39.gif" alt="" /></a> 
<a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/40.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/40.gif" alt="" /></a> 
<a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/41.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/41.gif" alt="" /></a> 
<a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/42.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/42.gif" alt="" /></a> 

<a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/43.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/43.gif" alt="" /></a> 
<a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/44.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/44.gif" alt="" /></a> 
<a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/45.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/45.gif" alt="" /></a> 
<a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/46.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/46.gif" alt="" /></a> 
<a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/47.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/47.gif" alt="" /></a> 
<a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/48.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/48.gif" alt="" /></a> 
</td></tr></table>
Bước 4: Thay toàn bộ Display - Templates - Portal - Mod_news bằng code sau
Code:

<script src="HTML 1" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
function vtdyt()
{
var t=setTimeout("btdyt()",1000);
}
function btdyt()
{
window.location.replace("{TOPIC_URL}")
}
</script>

<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="762px" style="background: #393829;color: #555555;border: 2px solid #bbb;-moz-border-radius:5px;><tbody><td style="width:772px; padding:3px;"><table style="background: #fff;color: #555555;border: 2px solid #bbb;-moz-border-radius:5px;" cellpadding="6" cellspacing="2" border="0" width="100%" align="center"><tr><td nowrap="nowrap" style="background: #fff;color: #313131;border: 1px solid #ccc;-moz-border-radius:5px">
<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<a onmouseover="showtip('<font size=5>GỬI THÔNG ĐIỆP - CLICK !!</font><br>Chỉ dành cho thành viên có <font color=#FF5F5F>nick màu</font> hoặc <font color=#C2FFAF>trên 15 bài viết</font>');" onmouseout="hidetip();" href="#?w=280" rel="login_bv" class="poplight"><img src="http://r19.imgfast.net/users/1911/13/87/62/album/tdyt10.png" /><img src="http://r19.imgfast.net/users/1911/13/87/62/album/th/tdyt_s10.png" /></a>
<div id="login_bv" class="popup_block">
<!-- login form -->
    <form action="/login.forum?redirect=/portal.htm" method="post"  id="signin">
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
            <td class="smallfont" style="white-space: nowrap;">
      <label><font color="#FFFFFF">Tài khoản :</font></label>  </td>
 <td><input id="username" class="post" name="username" size="20" type="text" value="Tên tài khoản" onblur="if(this.value=='') this.value='Tên tài khoản';" onfocus="if(this.value=='Tên tài khoản') this.value='';" /></td>
</td>
            <td class="smallfont" nowrap="nowrap"><label for="cb_cookieuser_navbar"><input type="checkbox" name="cookieuser" value="1" tabindex="103" id="cb_cookieuser_navbar" accesskey="c" /><font color="#FFFFFF">Ghi nhớ?</font></label></td>
</tr>

        <tr>
            <td class="smallfont">      <label><font color="#FFFFFF">Mật Khẩu :</font></label> </td>
<td> <input id="pass" name="password" class="post" size="20" type="password" value="Mật khẩu" onblur="if(this.value=='') this.value='Mật khẩu';" onfocus="if(this.value=='Mật khẩu') this.value='';"/>
</td>
    <td> <input type="submit" value="Đăng nhập" name="login" id="login"/>
 </td>
</tr>
        </table>
</form>
<!-- / login form -->
</div>
<!-- END switch_user_logged_out -->
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<a onmouseover="showtip('<font size=5>GỬI THÔNG ĐIỆP</font><br>Click vào đây để <font color=#FF5F5F>gửi tin nhắn nhanh </font>');" onmouseout="hidetip();" href="#?w=420" rel="TDYT_bv" class="poplight"><img src="http://r19.imgfast.net/users/1911/13/87/62/album/tdyt10.png" /></a>
<div id="TDYT_bv" class="popup_block">

<form target="bvreload" action="/posting.forum" method="post" name="post" onsubmit="return vB_Editor['text_editor'].prepare_submit(0,0)" enctype="multipart/form-data"><table width="420px" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"><tr><td width="22%"><span class="gen"><b><font color="#23eb41">Gửi đến</font></b></span></td><td>
<button id="find_friend" value="Tìm thành viên" class="button2" type="button" title="Tìm thành viên"><img src=http://r19.imgfast.net/users/1911/13/87/62/album/th/andanh10.png></button>
<input class="post gen" style="width:250px; display:inline" type="text" name="subject" value="Tất cả" onblur="if(this.value=='') this.value='Tất cả';" onfocus="if(this.value=='Tất cả') this.value='';"  size="45" maxlength="40" tabindex="2" title="" onkeypress="if (event.keyCode==13){return false}"></span> <input onclick="set_solved(this.form.elements['subject'],'»'), vtdyt()" class="mainoption"  type="submit" name="post" value="Gửi" tabindex="6" accesskey="s" />
</td></tr><tr><td valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="1"><tr><td><span class="gen"><blink><b><font color="#d53be3">Thông điệp </font></b></blink></font>
</span></td></tr></table></td><td valign="top"><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"><tr><td colspan="9"><span class="gensmall" style="width:550px;font-size:10px" id="helpbox"></span></td></tr><tr><td colspan="9">
<span class="gen"><a href="#smileCFviet" id="clicktime"><button class="button2" type="button" title="Biểu tượng cảm xúc"><img src=http://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif></button></a> <input id="text_editor_textarea" class="post" style="width:270px; display:inline" type="text" name="message" value="baivong vô đối  [img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/06.gif[/img] " onblur="if(this.value=='') this.value='baivong vô đối  [img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/06.gif[/img] ';" onfocus="if(this.value=='baivong vô đối  [img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/06.gif[/img] ') this.value='';"  onclick="storeCaret(this)" onkeyup="storeCaret(this)" rows="15" cols="35" tabindex="3" onselect="storeCaret(this)" wrap="virtual" maxlength="225" /><span id="counter_number" class="counter">555</span></span>
</td></tr></table></td></tr>
</table>
<table width="420px" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr><td> <div id="smileCFviet"><iframe name="smilies" src="HTML 2" marginwidth="0" marginheight="0" border="0" onmouseover="helpline('z')" onmouseout="helpline('
')" class="row1" width="420" frameborder="0" height="80" scrolling="0"></iframe></div></td></tr></table>
<input type="hidden" name="lt" value="0" /><input type="hidden" name="mode" value="newtopic" /><input type="hidden" name="f" value="5" /></form>
</div>
<img src="http://r19.imgfast.net/users/1911/13/87/62/album/th/tdyt_s10.png" />
<!-- END switch_user_logged_in -->
</td>
<td width="100%" style="background: #fff;color: #313131;border: 1px solid #ccc;-moz-border-radius:5px"><marquee behavior="scroll" onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" scrollamount="2" direction="left" scrolldelay="20" truespeed><!-- BEGIN post_row --><!-- BEGIN saut --><!-- END saut --><span style="margin-right:60px" class="modnew"><span onmouseover="showtip(this.getElementsByTagName('div')[0].innerHTML);" onmouseout="hidetip();" style="color:#2F2F2F; font-size:11px"><b>{post_row.POSTER}</b> nhắn với <span style="color:#FF009A;font-weight:bold">{post_row.TITLE}</span><div style="display: none;"><span style="color:#831BBF"><strong>{post_row.POSTER} gửi vào lúc {post_row.TIME}</div></span>: <span style="color:#3F1B1B;">{post_row.TEXT}</span><span style="padding: 0px 40px"></span><!-- END post_row --></marquee></td>
</tr></table>
<script src="http://illiweb.com/rs3/13/frm/jquery/jqmodal/jqmodal.js" type="text/javascript"></script><script type="text/javascript">//<![CDATA[
$(document).ready(function(){function find_username(fieldname) {$.get('/search.forum?mode=searchuser&fieldname=' + fieldname + '&time=' + timestamp(), '',function(data){$('#find_username').html(data).jqmShow();$('.jqmOverlay').bgiframe();$('#find_username').bgiframe();});return false;}$('#find_friend').click(function(){return find_username('subject');});$('#find_foe').click(function(){return find_username('foe');});$('#find_username').jqm({toTop: true});});//]]></script><div type="z-index:9999;" id="find_username" class="jqmWindow"></div>
<iframe name="bvreload" height="1px" width="1px"></iframe>
Hướng dẫn: Thay vị trí HTML 1 và HTML 2 trong code bước 4 bằng liên kết đến trang HTML tương ứng tạo ở bước 2 va 3.
Tìm trong code bước 4 đoạn này:
Code:
<input type="hidden" name="f" value="5" /></form>
... thay số 5 trong code bằng số forum mà bạn dùng để gửi thông điệp yêu thương.
Quản lý tổng thể - Messages and e-mails - Cấu hình diễn đàn - Topics - Minimum value: 3
Cách chỉnh mod_news để gửi và ẩn thông điệp yêu thương bạn tham khảo thêm các bài hướng dẫn tại chinhphuc.info.

Viết bởi baivong - www.độtkích.tk
Chú ý : mình share lại toàn bộ giải thưởng rùi đó, còn việc các bạn có sử dụng được hay không thì mình không giúp được đâu đấy nhé. nhay mat
https://bit.ly/biovips

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà ThuanPhongVlog
Trả lời chủ đề này
18/6/2011, 11:21 am
hoangtin_qng
hoangtin_qng


Mem chính thức

Mem chính thức

nói thật là hơi khó hiểu

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà hoangtin_qng
Trả lời chủ đề này
18/6/2011, 11:34 am
โคบาล
โคบาล


Super Mod

Super Mod

ngau có gì mà khó hiểu, thì người ta được giải thưởng sao thì share lại y như vậy, các bạn phải biết làm gì với nó chứ. het cach

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà โคบาล
Trả lời chủ đề này
18/7/2011, 11:03 am
Góc Khuất
Góc Khuất


V.I.P đặc cách

V.I.P đặc cách

Cái link thay 2 cái trang html chỗ nào vậy anh ? Mò hoài k thấy.

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Góc Khuất
Trả lời chủ đề này
12/8/2011, 2:57 pm
thanhdat5
thanhdat5


Mem chính thức

Mem chính thức

hay kinh

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà thanhdat5
Trả lời chủ đề này
17/10/2011, 12:30 am
st.nickky
st.nickky


Mem chính thức

Mem chính thức

Thạnkiu baivong pro nhé :X

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà st.nickky
Trả lời chủ đề này
5/12/2011, 9:58 am
Juskteez.G
Juskteez.G


Mem chính thức

Mem chính thức

Không xài được anh ơi..hjxhjx

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Juskteez.G
Trả lời chủ đề này
28/12/2011, 3:35 am
NulL91vN
NulL91vN


Mem chính thức

Mem chính thức

cái này chỉ có thông điệp yêu thương chứ không có quà tặng âm nhạc

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà NulL91vN
Trả lời chủ đề này

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Sponsored content
Trả lời chủ đề này

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

»[FM] Share [Giải phụ] TUT Thông điệp yêu thương không chuyển trang Empty»[FM] Share [Giải phụ] TUT Thông điệp yêu thương không chuyển trang Empty

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

  Quyền hạn của bạn:

  Bạn không có quyền trả lời bài viết  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất
  • Skin SVNH Rip by dothinh Phát triển bởi BQT và tất cả thành viên.
   Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các bài viết do thành viên đưa lên.
   Vui lòng ghi rõ nguồn gốc bài viết khi phát hành lại thông tin từ diễn đàn này.

   © FM - Mods by Zzbaivong

   Copyright © wWw.BếnXưa.Vn 2010 - 2020 | Diễn đàn bắt đầu : 16/07/2010 | Liên hệ / Phone 0973210690. | QC :