Welcome to Miền ký ức Forum's. Nơi những kỷ niệm vẫn còn sống mãi với thời gian....

[Cứu giúp] hiện ảnh ở mục ảnh diễn đàn. Empty[Cứu giúp] hiện ảnh ở mục ảnh diễn đàn. Empty

[Cứu giúp] hiện ảnh ở mục ảnh diễn đàn.

Share

Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

18/5/2011, 11:03 am
ngonlua
ngonlua


Mem chính thức

Mem chính thức

đây là overall_header của diễn đàn e. nhưng nó không hiện ảnh ở mục "ảnh diễn đàn" ai giúp e vs. khoc roi ne khoc roi ne

Code:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
   <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
   <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
   <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
   <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
   {META_FAVICO}
   {META}
   <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
   {T_HEAD_STYLESHEET}
   {CSS}<script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
<script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
   
   <!-- BEGIN switch_ticker -->
   <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
   <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
   <!-- END switch_ticker -->
   <script type="text/javascript">
   //<![CDATA[
   $(document).ready(function(){
      <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
         pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
         pm.focus();
      <!-- END switch_enable_pm_popup -->
      <!-- BEGIN switch_report_popup -->
         report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
         report.focus();
      <!-- END switch_report_popup -->
      <!-- BEGIN switch_ticker -->
         ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
      <!-- END switch_ticker -->
   });

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      var logInPopUp, logInIframe, logInContent, logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = false, logInBackgroundClass = false, logInPopUpCss = '{T_HEAD_STYLESHEET}';
   <!-- END switch_login_popup -->
   //]]>
   </script>
   {GREETING_POPUP}
   
   <!-- BEGIN hitskin_preview -->
   <style type="text/css">
   #hitskin_preview {
      margin: 0; padding: 0;
      position: fixed;
      top: 0; left: 0;
      width: 100%;
      height: 65px;
      background: url('http://2img.net/i/fa/hitskin/hitskin_bar.png') repeat-x left -15px;
      color: #fff;
   }
   * html #hitskin_preview { /* Fix for IE6 since it doesn't implement fixed positionning */
      position: absolute;
      top:expression(eval(document.compatMode && document.compatMode=='CSS1Compat') ? documentElement.scrollTop : document.body.scrollTop);
      z-index: 2;
      background: transparent url('http://2img.net/i/fa/hitskin/hitskin_bar-ie6.gif') repeat-x left -15px;
   }
   * html { /* Gunlaug's Speed fix for the above positionning fix. Sorry for the fix for the fix */
    background: #fff url(foo) fixed;
    }
   #hitskin_preview h1 {
      float: left;
      margin: 3px 0 0 0;
      padding: 0 0 0 10px;
      font: italic normal 25px Arial,sans serif;
      color: #fff;
   }
   #hitskin_preview h1 img {
      vertical-align: middle;
   }
   #hitskin_preview em {
      color: #7CBA2C;
      font-weight: bold;
   }
   #hitskin_preview a {
   color: #fff;
   }
   #hitskin_preview a:hover {
   text-decoration: underline;
   }

   #hitskin_preview .content {
      text-align: right;
   }
   #hitskin_preview .content p {
      margin: 4px 1em 0px 1em;
      font-size: 13px;
      line-height: 1.8em;
      color: #fff;
      font-weight: bold;
   }
   #hitskin_preview .content p span {
      font-weight: normal;
      font-size: 0.8em;
   }
   body {
      margin-top: 40px !important;
   }
   {hitskin_preview.HITSKIN_RTL_CSS}
   </style>
   <!-- END hitskin_preview -->
</head>
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
   <!-- BEGIN hitskin_preview -->
   <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
      <h1><img src="http://2img.net/i/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
      <div class="content">
         <p>
            {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
            <br />
            <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
         </p>
      </div>
   </div>
   <!-- END hitskin_preview -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   <div id="login_popup">
      <iframe id="login_popup_iframe" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
      <div id="login_popup_content">
         <div id="login_popup_background">
            <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
               <tr height="25">
                  <td class="catLeft">
                     <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
                  </td>
               </tr>
               <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
                  <td class="row1" align="left" valign="top">
                     <div id="login_popup_buttons">
                        <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get" target="_parent">
                           <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                           <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                           <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                        </form>
                     </div>
                     <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
                  </td>
               </tr>
            </table>
         </div>
      </div>
   </div>
   <!-- END switch_login_popup -->

   <a name="top"></a>

  {JAVASCRIPT}<center><table id="Table_01" width="1025" height="909" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">  <tr>      <td colspan="10">        <img src="http://i1192.photobucket.com/albums/aa327/skin_forum_php/tra%20sua/ts2009_01.jpg" width="1024" height="42" alt=""></td>      <td>        <img src="http://i1192.photobucket.com/albums/aa327/skin_forum_php/tra%20sua/spacer.gif" width="1" height="42" alt=""></td>  </tr>  <tr>      <td colspan="5" rowspan="2">        <img src="http://i1192.photobucket.com/albums/aa327/skin_forum_php/tra%20sua/ts2009_02.jpg" width="503" height="148" alt=""></td>      <td rowspan="2" background="http://i1192.photobucket.com/albums/aa327/skin_forum_php/tra%20sua/ts2009_03.jpg" width="327" height="148" alt="" valign=top><!-- chao mung toi geokute -->● Diễn Đàn Geokute - Nơi giao lưu học hỏi của teen 10geo nói riêng và teen từ khắp mọi miền nói chung - Còn chờ gì nữa mà ko <a href="/register.php">"đăng ký"</a> để hoà cùng nhịp đập trái tim Việt !!! <!-- / chao mung toi geokute --></td>      <td colspan="4">        <img src="http://i1192.photobucket.com/albums/aa327/skin_forum_php/tra%20sua/ts2009_04.jpg" width="194" height="120" alt=""></td>      <td>        <img src="http://i1192.photobucket.com/albums/aa327/skin_forum_php/tra%20sua/spacer.gif" width="1" height="120" alt=""></td>  </tr>  <tr>      <td rowspan="7">        <img src="http://i1192.photobucket.com/albums/aa327/skin_forum_php/tra%20sua/ts2009_05.jpg" width="22" height="310" alt=""></td>      <td rowspan="2"><a href="http://geokute.snappages.com">        <img border=0 src="http://i1192.photobucket.com/albums/aa327/skin_forum_php/tra%20sua/ts2009_06.jpg" width="93" height="73" alt=""></a></td>      <td colspan="2" rowspan="7">        <img src="http://i1192.photobucket.com/albums/aa327/skin_forum_php/tra%20sua/ts2009_07.jpg" width="79" height="310" alt=""></td>      <td>        <img src="http://i1192.photobucket.com/albums/aa327/skin_forum_php/tra%20sua/spacer.gif" width="1" height="28" alt=""></td>  </tr>  <tr>      <td colspan="5" rowspan="4">        <img src="http://i1192.photobucket.com/albums/aa327/skin_forum_php/tra%20sua/ts2009_08.jpg" width="503" height="149" alt=""></td>      <td rowspan="6" background="http://i1192.photobucket.com/albums/aa327/skin_forum_php/tra%20sua/ts2009_09.jpg" width="327" height="282" alt="" valign=top align=center><!-- youtube clip --> <object width="300" height="230"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/HcStnfyjhww?fs=1&hl=vi_VN&rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-nocookie.com/v/HcStnfyjhww?fs=1&hl=vi_VN&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="300" height="230"></embed></object><!-- / youtube clip --></td>      <td>        <img src="http://i1192.photobucket.com/albums/aa327/skin_forum_php/tra%20sua/spacer.gif" width="1" height="45" alt=""></td>  </tr>  <tr>      <td>        <img src="http://i1192.photobucket.com/albums/aa327/skin_forum_php/tra%20sua/ts2009_10.jpg" width="93" height="16" alt=""></td>      <td>        <img src="http://i1192.photobucket.com/albums/aa327/skin_forum_php/tra%20sua/spacer.gif" width="1" height="16" alt=""></td>  </tr>  <tr>      <td><a href="/forum.htm">        <img border=0 src="http://i1192.photobucket.com/albums/aa327/skin_forum_php/tra%20sua/ts2009_11.jpg" width="93" height="70" alt=""></a></td>      <td>        <img src="http://i1192.photobucket.com/albums/aa327/skin_forum_php/tra%20sua/spacer.gif" width="1" height="70" alt=""></td>  </tr>  <tr>      <td>        <img src="http://i1192.photobucket.com/albums/aa327/skin_forum_php/tra%20sua/ts2009_12.jpg" width="93" height="18" alt=""></td>      <td>        <img src="http://i1192.photobucket.com/albums/aa327/skin_forum_php/tra%20sua/spacer.gif" width="1" height="18" alt=""></td>  </tr>  <tr>      <td colspan="5" rowspan="2">        <img src="http://i1192.photobucket.com/albums/aa327/skin_forum_php/tra%20sua/ts2009_13.jpg" width="503" height="133" alt=""></td>      <td><a href="/msg.forum?mode=post">        <img border=0 src="http://i1192.photobucket.com/albums/aa327/skin_forum_php/tra%20sua/ts2009_14.jpg" width="93" height="69" alt=""></a></td>      <td>        <img src="http://i1192.photobucket.com/albums/aa327/skin_forum_php/tra%20sua/spacer.gif" width="1" height="69" alt=""></td>  </tr>  <tr>      <td>        <img src="http://i1192.photobucket.com/albums/aa327/skin_forum_php/tra%20sua/ts2009_15.jpg" width="93" height="64" alt=""></td>      <td>        <img src="http://i1192.photobucket.com/albums/aa327/skin_forum_php/tra%20sua/spacer.gif" width="1" height="64" alt=""></td>  </tr>  <tr>      <td colspan="2" rowspan="3">        <img src="http://i1192.photobucket.com/albums/aa327/skin_forum_php/tra%20sua/ts2009_16.jpg" width="65" height="185" alt=""></td>      <td rowspan="3">        <img src="http://i1192.photobucket.com/albums/aa327/skin_forum_php/tra%20sua/17.jpg" width="47" height="185" alt=""></td>      <td>        <img src="http://i1192.photobucket.com/albums/aa327/skin_forum_php/tra%20sua/18.jpg" width="285" height="39" alt=""></td>      <td colspan="5" rowspan="2">        <img src="http://i1192.photobucket.com/albums/aa327/skin_forum_php/tra%20sua/2.jpg" width="558" height="94" alt=""></td>      <td rowspan="3">        <img src="http://i1192.photobucket.com/albums/aa327/skin_forum_php/tra%20sua/ts2009_20.jpg" width="69" height="185" alt=""></td>      <td>        <img src="http://i1192.photobucket.com/albums/aa327/skin_forum_php/tra%20sua/spacer.gif" width="1" height="39" alt=""></td>  </tr>  <tr>      <td rowspan="2" background="http://i1192.photobucket.com/albums/aa327/skin_forum_php/tra%20sua/21.jpg" width="285" height="146" alt="" valign=top><br /><br />            <!-- BEGIN switch_user_login_form_header -->      <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">      <table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0">      <tr>        <td style="white-space: nowrap;"><label><span class="smallfont">Kí Danh:</span></label></td>        <td> <input class="post" type="text" size="10" name="username" /></td>        <td nowrap="nowrap"><label><span class="smallfont">Ghi nhớ</span> <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} /></label> </td>      </tr>      <tr>        <td class="gensmall"><label><span class="smallfont">Mật Khẩu:</span></label></td>        <td> <input class="post" type="password" size="10" name="password" /></td><td nowrap="nowrap">{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}"></td>      </tr>      </table>      </form><!-- END switch_user_login_form_header --><!-- BEGIN switch_user_login_form_footer --><form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">      <table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0">      <tr>        <td style="white-space: nowrap;"><label><span class="smallfont">Kí Danh:</span></label></td>        <td> <input class="post" type="text" size="10" name="username" /></td>        <td nowrap="nowrap"><label><span class="smallfont">Ghi nhớ</span> <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} /></label> </td>      </tr>      <tr>        <td class="gensmall"><label><span class="smallfont">Mật Khẩu:</span></label></td>        <td> <input class="post" type="password" size="10" name="password" /></td><td nowrap="nowrap">{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}"></td>      </tr>      </table>      </form><!-- END switch_user_login_form_footer -->  </td><br><b>        </b>        </td>      <td>        <img src="http://i1192.photobucket.com/albums/aa327/skin_forum_php/tra%20sua/spacer.gif" width="1" height="55" alt=""></td>  </tr>  <tr>      <td colspan="5">        <img src="http://i1192.photobucket.com/albums/aa327/skin_forum_php/tra%20sua/1-1.jpg" width="558" height="91" alt=""></td>      <td>        <img src="http://i1192.photobucket.com/albums/aa327/skin_forum_php/tra%20sua/spacer.gif" width="1" height="91" alt=""></td>  </tr>  <tr>      <td colspan="10">        <img src="http://i1192.photobucket.com/albums/aa327/skin_forum_php/tra%20sua/ts2009_23.jpg" width="1024" height="23" alt=""></td>      <td src="http://i1192.photobucket.com/albums/aa327/skin_forum_php/tra%20sua/spacer.gif" width="1" height="23" alt=""></td>  </tr>  <tr>      <td background="http://i1192.photobucket.com/albums/aa327/skin_forum_php/tra%20sua/ts2009_24.jpg" width="63" height="100%" alt=""></td>      <td colspan="8" background="http://i1192.photobucket.com/albums/aa327/skin_forum_php/tra%20sua/ts2009_25.jpg" width="892" height="134" alt="" valign=top align=center><div align="center">  <div class="page" style="width:890px; text-align:left">      <div style="padding:0px 1px 0px 1px" align="left"><table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="20" border="0" align="center">        <tr>        <td class="page" width="100%"><table class="tborder" cellpadding="0" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center"><tr>  <td class="alt1" width="100%">              <div class="navbar" style="font-size:10pt">      <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">      <tr><td><a href="/forum.htm" accesskey="1"><img class="inlineimg" src="http://i1192.photobucket.com/albums/aa327/skin_forum_php/tra%20sua/nen.gif" alt="" border="0" /></a> </td><td><strong>-‘๑’- Diễn Đàn Geokute -‘๑’- CNH -‘๑’-  </strong></td></tr></table></div>        </td>  <td class="alt2" nowrap="nowrap" style="padding:0px">  </td></tr></table><div align="center">  <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center" style="border-top-width:0px">  <tr align="center">                           


<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<td class="vbmenu_control"><a href="/profile.forum?mode=register" rel="nofollow">Đăng Kí</a></td> 
<td class="vbmenu_control"><a href="/login.forum?connexion" rel="nofollow">Đăng Nhập</a></td>       
<!-- END switch_user_logged_out -->   
<td class="vbmenu_control"><a href="/forum.htm" accesskey="5">Diễn Đàn</a></td>   
  <td class="vbmenu_control"><a href="/faq.htm" accesskey="5">Hỏi/Đáp</a></td>      <td class="vbmenu_control"><a href="/memberlist.forum">Thành Viên</a></td>      <td class="vbmenu_control"><a href="/calendar.htm">Lịch</a></td>                                            <td class="vbmenu_control"><a href="/search.forum?search_id=activetopics" accesskey="2">Bài Trong Ngày</a></td>                        <td id="navbar_search" class="vbmenu_control"><a href="/search.forum" rel="nofollow">Tìm Kiếm</a> </td>                          <!-- BEGIN switch_user_logged_in --><td class="vbmenu_control"><a href="/profile.forum?mode=editprofile" accesskey="2">Lí lịch</a></td>        <!-- END switch_user_logged_in -->              <!-- BEGIN switch_user_logged_in --><td class="vbmenu_control"><a href="/msg.forum?folder=inbox" accesskey="2">Tin nhắn</a></td>        <!-- END switch_user_logged_in -->              <!-- BEGIN switch_user_logged_in --><td class="vbmenu_control"><a href="/login.forum?logout=true" accesskey="2">Thoát</a></td>        <!-- END switch_user_logged_in -->

  </tr>  </table></div><br /><br />            <div style="clear: both;"></div>           <div id="page-body">
  <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                      <table  class="thongke" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center" >
<tbody>
                            <tr>
                              <td valign="top" width="100%">
                                  <div class="test">
<table class="thongke" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border: 1px #c0c0c0 solid;" border="0" width="100%" align="center">
<thead>
      <tr valign="top">
        <th height="30"><center>thống kê bài viết</center></th>
      </tr>
  </thead>
<tr>
<td width="100%">
<table class="thongke" cellpadding="0" cellspacing="4" border="0" width="100%" align="center">
<thead>
      <tr valign="top">
<td width="23%"></td><td width="100%" colspan="2"></td>
</tr>
<tr>
<td><table  class="thongke" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center" ><tr><td colspan="3"><div style="margin-bottom: 5px; border: 1px solid #9DB3C5; "><ul class="tabs"><li class="current"><span style="padding: 0px 7px;">Ảnh diễn đàn</span></li></ul><embed wmode="opaque" FlashVars="config=5|0xffffff|0x0099ff|50|0xffffff|0x0099ff|0x000000&bcastr_flie=http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRUqABbLDGlLGJX8KdBNLJsdPFX0P11WEwLd41IqOEO77Bctqu3rw |http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRUqABbLDGlLGJX8KdBNLJsdPFX0P11WEwLd41IqOEO77Bctqu3rw |http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRUqABbLDGlLGJX8KdBNLJsdPFX0P11WEwLd41IqOEO77Bctqu3rw |http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRUqABbLDGlLGJX8KdBNLJsdPFX0P11WEwLd41IqOEO77Bctqu3rw |http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRUqABbLDGlLGJX8KdBNLJsdPFX0P11WEwLd41IqOEO77Bctqu3rw |http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRUqABbLDGlLGJX8KdBNLJsdPFX0P11WEwLd41IqOEO77Bctqu3rw |http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRUqABbLDGlLGJX8KdBNLJsdPFX0P11WEwLd41IqOEO77Bctqu3rw|http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRUqABbLDGlLGJX8KdBNLJsdPFX0P11WEwLd41IqOEO77Bctqu3rw |http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRUqABbLDGlLGJX8KdBNLJsdPFX0P11WEwLd41IqOEO77Bctqu3rw &bcastr_title=Halloween vs ma không đầu!! |chít nè. mất đầu lun!!|liên hoan văn nghệ đó!!|chụp nhanh lên, mỏi mồm rùi|Năm tháng cũ|Đại gia quần đùi nè|bị đứng xó rùi!! huhuhu!!|ngủ trong giờ. chuyện wá bình thường|Halloween vs ma không đầu!! & menu="false" quality="high" width="100%" height="150" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /></div></td></tr>
<tr><td valign="top" style="border: 1px solid #9DB3C5;">
<!-- BEGIN giefmod_index1 -->
{giefmod_index1.MODVAR} <!-- END giefmod_index1 --></tr></thead></table>

</td></tr></table>

</div>
                              </td>
    </tr><tr>
                            <td valign="top" width="100%">
<!-- BEGIN html_validation -->                          </td>                        </tr>                    </tbody>                  </table>              </div>            </div>        </td>      </tr>  </table></body></html><!-- END html_validation -->


Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà ngonlua
Trả lời chủ đề này
18/5/2011, 4:40 pm
Quang Trung
Quang Trung


Quản Trị Viên

Quản Trị Viên

cái này là do bị die file flash dùng để load ảnh đó,hiện giờ mình cũng ko có file đó,bạn xem 4rum nào có thì bạn chôm về dùng.Hoặc bạn bỏ phần đó thay = "quản lý" cũng đẹp. vui ve
http://www.thuanphongvlog.com

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Quang Trung
Trả lời chủ đề này
18/5/2011, 7:00 pm
ngonlua
ngonlua


Mem chính thức

Mem chính thức

uhm. vậy có thể thay bằng video ko bạn. mà mình hỏi vs cái overall_header trên làm cách nào để cho cái menu như của mình thành cái menu mặc định của forumotion được không.

[Cứu giúp] hiện ảnh ở mục ảnh diễn đàn. Dsfsadfasdfas
mún chuyển thành
[Cứu giúp] hiện ảnh ở mục ảnh diễn đàn. Asfasdfasdf

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà ngonlua
Trả lời chủ đề này
18/5/2011, 7:12 pm
Hien_pro
Hien_pro


Mem tích cực

Mem tích cực

Thay = video thi xoa cai ^anh thanh vien^ roi thay = doan code video vao. Con muon dung menu mac dinh thi xoa het thanh menu hien tai roi vao template default tim doan code menu nam trong dau ngoac va viet in hoa. GENNERALNAVABAR

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Hien_pro
Trả lời chủ đề này
19/5/2011, 1:46 am
ngonlua
ngonlua


Mem chính thức

Mem chính thức

cảm ơn anh nhiều nha. nhưng cái menu em vẫn chưa tìm được.

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà ngonlua
Trả lời chủ đề này
19/5/2011, 6:00 am
Quang Trung
Quang Trung


Quản Trị Viên

Quản Trị Viên

{NAVARARGENERAL} gần giống thế này nè,nằm ở đầu overall header default đó.
http://www.thuanphongvlog.com

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Quang Trung
Trả lời chủ đề này
20/5/2011, 12:46 pm
rua_can_91
rua_can_91


Mem tích cực

Mem tích cực

Ma đêm đã viết:{NAVARARGENERAL} gần giống thế này nè,nằm ở đầu overall header default đó.
phải là {GENERATED_NAV_BAR} chứ thien than

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà rua_can_91
Trả lời chủ đề này
20/5/2011, 12:56 pm
Quang Trung
Quang Trung


Quản Trị Viên

Quản Trị Viên

vui ve ừ,tại mình online = mobile nên chỉ nhớ vậy thui cuoi nhan rang
http://www.thuanphongvlog.com

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Quang Trung
Trả lời chủ đề này

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Sponsored content
Trả lời chủ đề này

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

[Cứu giúp] hiện ảnh ở mục ảnh diễn đàn. Empty[Cứu giúp] hiện ảnh ở mục ảnh diễn đàn. Empty

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

  Quyền hạn của bạn:

  Bạn không có quyền trả lời bài viết  • Create a forum on Forumotion | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất
  • Skin SVNH Rip by dothinh Phát triển bởi BQT và tất cả thành viên.
   Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các bài viết do thành viên đưa lên.
   Vui lòng ghi rõ nguồn gốc bài viết khi phát hành lại thông tin từ diễn đàn này.

   © FM - Mods by Zzbaivong

   Copyright © wWw.BếnXưa.Vn 2010 - 2020 | Diễn đàn bắt đầu : 16/07/2010 | Liên hệ / Phone 0973210690. | QC :