Welcome to Miền ký ức Forum's. Nơi những kỷ niệm vẫn còn sống mãi với thời gian....

»[FM] Bảng thống kê diễn đàn + Liên kết forum Empty»[FM] Bảng thống kê diễn đàn + Liên kết forum Empty

»[FM] Bảng thống kê diễn đàn + Liên kết forum

Share

Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

12/9/2010, 11:19 am
ThuanPhongVlog
ThuanPhongVlog


Người sáng lập

Người sáng lập

Vào index_body tìm ...
Thay tất cả đó bằng :
Code:
<!-- BEGIN disable_viewonline -->
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="3">
<tr>
<tdclass="catHead" colspan="2" height="28"><spanclass="cattitle"><a class="cattitle" href="{U_VIEWONLINE}"rel="nofollow"><center>Tình hình diễnđàn</center></a></span></td>
</tr>
<tr><th nowrap="nowrap" colspan="2">Số người đang xem</th></tr>
<tr>
<tdclass="row1" align="center" valign="middle"><imgsrc="http://anhblog.org/images/xp3uyw208n5d4pjdq61e.jpg" id="stat"alt="{L_WHO_IS_ONLINE}"></td>
<td class="row1"><span class="gensmall">{TOTAL_USERS_ONLINE}<br>
{RECORD_USERS}<br><br>
{LOGGED_IN_USER_LIST}
</span>
</td>
</tr>
<tr><th nowrap="nowrap" colspan="2">Tổng số người ghé thăm hôm nay</th></tr>
<tr>
<tdclass="row1" align="center" valign="middle"><imgsrc="http://anhblog.org/images/6ir8ah42u2wu9w7d3owp.jpg" id="stat2"alt="{L_WHO_IS_ON2}"></td>
<td class="row1"><table>{L_CONNECTED_MEMBERS}
{L_WHOSBIRTHDAY_TODAY}{L_WHOSBIRTHDAY_WEEK}</table>
</td>
</tr>
<tr><th nowrap="nowrap" colspan="2">Thống Kê - Diễn Đàn :</th></tr>
<tr>
<td class="row1" align="left" valign="middle"><img src="{L_ONLINE_IMG}"></td>
<td class="row1"><span class="gensmall">{TOTAL_POSTS}<br>
{TOTAL_USERS}<br>

{NEWEST_USER}
<tr><th nowrap="nowrap" colspan="2">Liên kết - Quảng cáo</th></tr>
<tr>
<tdclass="row1" align="center" valign="middle"><imgsrc="http://anhblog.org/images/xp3uyw208n5d4pjdq61e.jpg"</td><td class="alt1"><marquee behavior="scroll"onmouseover="this.stop();" onmouseout="this.start();" direction="left"class="text_normal" align="baseline" loop="10000" scrollamount="3"scrolldelay="10" width="100%" height="100"><a target="_blank"href="http://fan.naru.to/index.htm"><imgsrc="http://i60.servimg.com/u/f60/13/00/83/01/footer10.gif" border="0"height="100"></a><a target="_blank"href="http://narutoff.forum5.info/index.htm"><imgsrc="http://ca5.upanh.com/11.513.15675650.ROS0/footer10.png" border="0"height="100"></a>
</span></td>
</tr>
<tr><tdclass="alt1" colspan="2"><span class="gensmall"><fontsize="1.9">Các Nhóm Trong Diễn Đàn :</font>{GROUP_LEGEND}</span></td></tr>
</tbody>
</table>

</table>
<!-- END disable_viewonline -->
Demo: http://naruto.forum5.info/index.htm

2. Profile nằm ngang, trang trí khung bài viết, tài sản + chữ kí
Các bạn sẽ vào view_topic_body và thay tất cả =
Code:
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
//varmultiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on ='{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati ='{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = {share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption:"{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print:"{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){
  _atc.cwait = 0;
  $('.addthis_button').mouseup(function(){
      if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
        addthis_close();
        addthis_close();
      }
  });
});
//]]> 
     
     
     
 
[tablewidth=""100%"" border=""0"" cellpadding=""0"" cellspacing=""2""][tr][tdvalign=""middle"" align=""left"" nowrap=""nowrap""]
       
       
        [url=http://diendan.chinhphuc.info/][img][/img][/url] 
       
       
        [url=http://diendan.chinhphuc.info/][img][/img][/url]
       
       
    [/td][td class=""nav"" valign=""middle""width=""100%""][url=http://diendan.chinhphuc.info/]{L_INDEX}[/url]{NAV_SEP}[url=http://diendan.chinhphuc.info/]{L_ALBUM}[/url]{NAV_CAT_DESC_SECOND}[/td][tdvalign=""bottom""width=""100%"" align=""right"" nowrap=""nowrap""]
       
            [url=http://diendan.chinhphuc.info/]{L_SHARE}[/url]
            |
           
          //          insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}',{JS_AUTH_FAVOURITES});
            //]]>
           
       
      [/td][/tr][/table]


 
     
 
 
 
     
 
 
  {POLL_DISPLAY}
 
 [tableclass=""forumline"" width=""100%"" border=""0"" cellpadding=""0""cellspacing=""1""][tr align=""right""][td class=""catHead""colspan=""3"" height=""28""]
       
           
             
             
             
           
        <table width=""100%"" border=""0""cellpadding=""0"" cellspacing=""0""><tr><tdclass=""noprint"" width=""9%""> </td><td class=""t-title""align=""center"">[b] {TOPIC_TITLE}[/b]

</td><tdclass=""browse-arrows"" width=""9%""align=""right"">[url=http://diendan.chinhphuc.info/]{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}[/url][url=http://diendan.chinhphuc.info/]{L_VIEW_NEXT_TOPIC}[/url][url=http://diendan.chinhphuc.info/]{L_GOTO_DOWN}[/url]</td></tr></table>
    [/td][/tr][tr][td class=""row1" pagination\="" colspan=""2""valign=""top"" align=""right""]{PAGINATION}[/td][/tr][/table]
 
 
     
       

       
     
 
  [table class=""tborder"" width=""100%"" border=""0""cellpadding=""0"" cellspacing=""1""][tr][td class=""thead""colspan=""3"" height=""20""]  [img][/img]

alt="" border="0"/>{postrow.displayed.POST_DATE}[/td][/tr][tr class=""post""][tdclass=""alt2"" colspan=""3"" valign=""top"" width=""200""]
                       
             
                           

                         
                      <table width=""100%"" border=""0"" cellpadding=""0""cellspacing=""6""><tr><td class=""alt2"">     
     
 

 
     
     
     
 
 

     
     
     
 
<table style="" border=""0"" cellpadding=""0"" cellspacing=""0""><tr><td>
        [img][/img]</td><tdwidth=""150""background=""http://i292.photobucket.com/albums/mm30/huylordno1/newstyle/huy/bgavatar_02.png""height=""6"">
        [img][/img]</td><td>
      [img][/img]</td></tr><tr><td width=""13""background=""http://i292.photobucket.com/albums/mm30/huylordno1/newstyle/huy/bgavatar_04.png""height=""0"">
        [img][/img]</td><td>
      {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</td><td width=""6""background=""http://i292.photobucket.com/albums/mm30/huylordno1/newstyle/huy/bgavatar_06.png""height=""0"">
        [img][/img]</td></tr><tr><td>
        [img][/img]</td><tdwidth=""150""background=""http://i292.photobucket.com/albums/mm30/huylordno1/newstyle/huy/bgavatar_08.png""height=""6"">
        [img][/img]</td><td>
        [img][/img]</td></tr></table>

                     
</td><td width=""55%"" align=""center"">
  [b].:.[color=#000000]Thông tin[/color].:.[/b] 
        [b]{postrow.displayed.POSTER_NAME}{postrow.displayed.ONLINE_IMG}[/b]
       
            {postrow.displayed.POSTER_RANK}

            {postrow.displayed.RANK_IMAGE}


                </td><td width=""40%"" align=""left""> [img][/img]</td><td width=""40%"" align=""left"">
           

       
            [img][/img] Thông Tin Cá Nhân

       
          {postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
           

     


            {postrow.displayed.POSTER_RPG}        [img][/img]</td></tr></table>
    [/td][/tr][tr][td width=""100%""background=""http://i155.photobucket.com/albums/s282/satthuonline/forum/thanhnoi1.png""height=""24""] [/td][/tr][tr][td class=""alt1"" colspan=""3""valign=""top"" width=""100%"" height=""28""]
       
           
             

             
           
           
             
           
           
             

 

        <table width=""100%"" border=""0""cellpadding=""0"" cellspacing=""0""><tr><td>[img][/img]

title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}"border="0" />{L_POST_SUBJECT}:{postrow.displayed.POST_SUBJECT}</td><tdclass=""post-options"" valign=""top"" align=""right""nowrap=""nowrap"">
             
           
             
           
        <table border=""0""cellpadding=""0"" cellspacing=""0""><tr><tdvalign=""middle"" nowrap=""nowrap"">
                 
                   
                  [url=http://diendan.chinhphuc.info/][img]http://www.vn-zoom.com/images/newstyle/buttons/post_cảm ơn.gif[/img][/url]
                   

       

                   

                 
                 

             

{postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG} {postrow.displayed.WWW_IMG}

{postrow.displayed.AIM_IMG} {postrow.displayed.YIM_IMG} {postrow.displayed.MSN_IMG} {postrow.displayed.SKYPE_IMG}
             
             
              {postrow.displayed.ICQ_IMG}


              </td></tr></table> 
            </td></tr><tr><td colspan=""2""class=""hr"">
                 
            </td></tr><tr><tdcolspan=""2""></td></tr><tr><tdcolspan=""2"">

 
 
 
 
 


<tablestyle="" border=""0"" cellpadding=""0""cellspacing=""0""><tr></tr><tr><td style=""0px\="">[img][/img]</td><td style="" 0px\=""background=""http://i52.servimg.com/u/f52/12/82/29/24/admin_11.gif""></td><tdstyle="" 0px\="">[img][/img]</td></tr><tr><tdstyle="" 0px\="" valign=""top""background=""http://i52.servimg.com/u/f52/12/82/29/24/admin_13.gif"">
[img][/img]</td><td style="" 0px;="" background-color:="" #ffffff\="" bgcolor="#00fff0">


 {postrow.displayed.MESSAGE}</td><tdstyle="" 0px\=""background=""http://i52.servimg.com/u/f52/12/82/29/24/admin_15.gif""></td></tr><tr><tdstyle="" 0px\="">[img][/img]</td><td style="" 0px\=""background=""http://i52.servimg.com/u/f52/12/82/29/24/admin_17.gif""></td><tdstyle=""0px\="">[img][/img]</td></tr><tr></tr></table>
 


[b] [center][color=black]Tài sản của thành viên [b]{postrow.displayed.POSTER_NAME}[/b]
[/color][/center][/b]
{postrow.displayed.POSTER_FROM}
                   
                 


[b] [center][color=black]Chữ kí của thành viên  [b]{postrow.displayed.POSTER_NAME}[/b]
[/color][/center][/b]

{postrow.displayed.SIGNATURE}
                   
                           

 
  {postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}
 </td></tr></table>
        {postrow.displayed.THANK_IMG}
        {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG}{postrow.displayed.QUOTE_IMG}  {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG}  {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
      [/td][/tr][/table]

 
 

 
     
  [table class=""tborder"" width=""100%"" border=""0""cellpadding=""0"" cellspacing=""1""][tr][td class=""postdetails"{postrow.hidden.row_class}\="" colspan=""2""align=""center""]{postrow.hidden.MESSAGE}[/td][/tr][/table]
 
 
 

 
     
  [table class=""tborder"" width=""100%"" border=""0""cellpadding=""0"" cellspacing=""1""][tr align=""center""][tdclass=""alt1"" colspan=""2"" height=""28""]
        {no_post.L_NO_POST}
      [/td][/tr][/table]
 
 

 
     
     
     
     
 
 
 
 
     
 
 
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 


[tableclass=""tborder"" width=""100%"" border=""0"" cellpadding=""0""cellspacing=""1""][tr][td class=""alt2"" {colspan_pagination}=""valign=""top"" width=""150""]{PAGE_NUMBER}[/td][td class=""alt1""valign=""top"" align=""right""]{PAGINATION}[/td][/tr][tr][tdclass=""alt2"" colspan=""2"" valign=""top""align=""right""]{S_WATCH_TOPIC}[/td][/tr][tr][td class=""row2""colspan=""white"" style="" align=""center""]
        [color=#000e00][b]* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.

* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.

* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
Không
nên viết toàn tiếng Anh hay tiếng nước ngoài
[color=#00ed00]-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

[/color][/b]

{QUICK_REPLY_FORM}


      [/color][/td][/tr][tr][td style="" padding:="" 0;\="" colspan=""2""]
       
           
     
     
       
       
     
     
     
       
     
 
        <table id=""info_open"" style=""width=""100%"" border=""0"" cellpadding=""0""cellspacing=""0""><tr><td class=""alt2"" valign=""top""width=""25%"">{L_TABS_PERMISSIONS}</td><td class=""alt1""valign=""top""width=""75%"">{S_AUTH_LIST}</td></tr><tr><tdclass=""tfoot"" colspan=""2"" height=""28"">
           
             
                 
                 
                 
                 
             
          <table width=""100%""border=""0"" cellpadding=""0"" cellspacing=""0""><tr><tdvalign=""middle""width=""100%"">[url=http://diendan.chinhphuc.info/]{L_INDEX}[/url]{NAV_SEP}[url=http://diendan.chinhphuc.info/]

class="nav"href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}[/url]{NAV_CAT_DESC_SECOND}</td><tdvalign=""middle""align=""right"">[url=http://diendan.chinhphuc.info/]

href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');">[img][/img][/url]</td></tr></table>
        </td></tr></table>
      [/td][/tr][tr][td style="" padding:="" 0;\="" colspan=""2""]
       
           
     
       
     
 
        <table id=""info_close"" style=""width=""100%"" border=""0"" cellpadding=""0""cellspacing=""0""><tr><td class=""tfoot"" colspan=""2""height=""28"">
           
             
                 
                 
             
          <table width=""100%""border=""0"" cellpadding=""0"" cellspacing=""0""><tr><tdvalign=""middle""width=""100%"">[url=http://diendan.chinhphuc.info/]{L_INDEX}[/url]{NAV_SEP}[url=http://diendan.chinhphuc.info/]

class="nav"href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}[/url]{NAV_CAT_DESC_SECOND}</td><tdvalign=""middle""align=""right"">[url=http://diendan.chinhphuc.info/]

href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');">[img][/img][/url]</td></tr></table>
        </td></tr></table>
      [/td][/tr][/table] 
     
     
     
     
     
     
     
     
 
[tableclass=""noprint"" width=""100%"" align=""center"" border=""0""cellpadding=""0"" cellspacing=""2""][tr][td {width_gallery}=""valign=""middle"" align=""left"" nowrap=""nowrap""]
       
           
            [url=http://diendan.chinhphuc.info/][img][/img]

align="middle" border="0" />[/url] 
               
           
            [url=http://diendan.chinhphuc.info/][img][/img][/url]
           
       
      [/td][td align=""right"" nowrap=""nowrap""]{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT}

value="{L_GO}" />[/td][td align=""center""]
        {moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}
      [/td][td width=""250"" align=""center""]
         
      [/td][/tr][/table]


 

 
     
 
[tableclass=""noprint"" width=""100%"" align=""center"" border=""0""cellpadding=""0"" cellspacing=""2""][tr][td colspan=""2""valign=""top"" align=""left"" nowrap=""nowrap""]
{S_TOPIC_ADMIN}

       
           
           
            {L_MOD_TOOLS}
{S_SELECT_MOD}
       
      [/td][/tr][/table]
3./Navbar ngang + đẹp. Không cần hình cho từng chức năng
Đầu tiên tìm phần
Code:
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="{MENU_POSITION}">
              <tr>
                <tdalign="{MENU_POSITION}"{MENU_NOWRAP}>{GENERATED_NAV_BAR}</td>
              </tr>
            </table>

            <div style="clear: both;"></div>
Thay cái trên đó bằng
Code:
<!-- nav buttons bar -->
<div class="tborder" style="padding:1px; border-top-width:100%">
  <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
  <tr align="center">


<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
      <td class="vbmenu_control"><ahref="http://narutoff.forum5.info" rel="nofollow"><fontcolor='white' size=1>Trang chủ</a></td>

      <td class="vbmenu_control"><ahref="/profile.forum?mode=register" rel="nofollow"><fontcolor='white' size=1>Ghi Danh</a></td>

<td class="vbmenu_control"><a href="
/login.forum?connexion" rel="nofollow"><font color='white' size=1>Đăng Nhập</a></td>
 <td class="vbmenu_control"><a href="/search.forum"><fontcolor='white' size=1>Tìm Kiếm</a></td>
           
 <tdclass="vbmenu_control"><a id="navbar_search"href="/profile.forum?mode=editprofile"="4" rel="nofollow"><fontcolor='white' size=1>Hồ Sơ</a> </td>

          <tdclass="vbmenu_control"><a id="navbar_search"href="/memberlist.forum"="4" rel="nofollow"><font color='white'size=1>Thành Viên</a> </td>
       
       
     
          <tdclass="vbmenu_control"><a id="navbar_search"href="/groupcp.forum"="4" rel="nofollow"><font color='white'size=1>Nhóm</a> </td>
       
     
          <tdclass="vbmenu_control"><a id="navbar_search"href="/msg.forum?folder=inbox"="4" rel="nofollow"><fontcolor='white' size=1>Tin Nhắn</a> </td>
  <!-- END switch_user_logged_out --> 
    <td class="vbmenu_control"><ahref="/html-h2.htm" rel="nofollow"><font color='white'size=1>Trang chủ</a></td>

  <tdclass="vbmenu_control"><a id="navbar_search"href="/index.forum"="4" rel="nofollow"><font color='white'size=1>Diễn đàn</a> </td>

     <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->   
 <td class="vbmenu_control"><a href="/search.forum"><fontcolor='white' size=1>Tìm Kiếm</a></td>
           
 <tdclass="vbmenu_control"><a id="navbar_search"href="/profile.forum?mode=editprofile"="4" rel="nofollow"><fontcolor='white' size=1>Hồ Sơ</a> </td>

          <tdclass="vbmenu_control"><a id="navbar_search"href="/memberlist.forum"="4" rel="nofollow"><font color='white'size=1,5>Thành Viên</a> </td>
       
       
     
          <tdclass="vbmenu_control"><a id="navbar_search"href="/groupcp.forum"="4" rel="nofollow"><font color='white'size=1>Nhóm</a> </td>
       
     
          <tdclass="vbmenu_control"><a id="navbar_search"href="/msg.forum?folder=inbox"="4" rel="nofollow"><fontcolor='white' size=1>Tin Nhắn</a> </td>
 <!-- END switch_user_logged_in -->               

 <tdclass="vbmenu_control"><a href="/faq.htm"><fontcolor='white' size=1>Trợ Giúp</a></td>       

<!-- BEGIN switch_user_logged_in --> 
 <tdclass="vbmenu_control"><a href="/login.forum?logout="><fontcolor='white' size=1>Thoát</a></td>  <!-- ENDswitch_user_logged_in -->       
  </table>
</div>

  <div style="clear: both;"></div>
Tiếp theo thì vào css
Thêm đoạn này vào là xong
Code:
[/.vbmenu_control
{
  background: #000000;
  color: #FFFF66;
  font: bold 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  padding: 3px 6px 3px 6px;
  white-space: nowrap;
}
.vbmenu_control a:link, .vbmenu_control_alink
{
  color: #FFFF66;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_control a:visited, .vbmenu_control_avisited
{
  color: #FFFF66;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_control a:hover, .vbmenu_control a:active, .vbmenu_control_ahover
{
  color: #FFFF66;
  text-decoration: underline;
}
.vbmenu_popup
{
  background: #FFFFFF;
  color: #000000;
  border: 1px solid #DCDCDC;
}
.vbmenu_option
{
  background: #FFFFFF;
  color: #000000;
  font: 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  white-space: nowrap;
  cursor: pointer;
}
.vbmenu_option a:link, .vbmenu_option_alink
{
  color: #000000;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_option a:visited, .vbmenu_option_avisited
{
  color: #000000;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_option a:hover, .vbmenu_option a:active, .vbmenu_option_ahover
{
  color: #FFFFFF;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite
{
  background: #F3F3F3;
  color: #000000;
  font: 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  white-space: nowrap;
  cursor: pointer;
}
.vbmenu_hilite a:link, .vbmenu_hilite_alink
{
  color: #000000;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite a:visited, .vbmenu_hilite_avisited
{
  color: #000000;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite a:hover, .vbmenu_hilite a:active, .vbmenu_hilite_ahover
{
  color: #000000;
  text-decoration: underline;
}

https://bit.ly/biovips

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà ThuanPhongVlog
Trả lời chủ đề này
20/12/2010, 8:34 am
tanghao92
tanghao92


Mem tích cực

Mem tích cực

wadasdas

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà tanghao92
Trả lời chủ đề này
29/10/2011, 1:39 pm
nhatkute
nhatkute


Mem chính thức

Mem chính thức

buzz

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà nhatkute
Trả lời chủ đề này
6/1/2012, 1:14 pm
phamhuuai
phamhuuai


Mem chính thức

Mem chính thức

thank

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà phamhuuai
Trả lời chủ đề này

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Sponsored content
Trả lời chủ đề này

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

»[FM] Bảng thống kê diễn đàn + Liên kết forum Empty»[FM] Bảng thống kê diễn đàn + Liên kết forum Empty

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

  Quyền hạn của bạn:

  Bạn không có quyền trả lời bài viết  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất
  • Skin SVNH Rip by dothinh Phát triển bởi BQT và tất cả thành viên.
   Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các bài viết do thành viên đưa lên.
   Vui lòng ghi rõ nguồn gốc bài viết khi phát hành lại thông tin từ diễn đàn này.

   © FM - Mods by Zzbaivong

   Copyright © wWw.BếnXưa.Vn 2010 - 2020 | Diễn đàn bắt đầu : 16/07/2010 | Liên hệ / Phone 0973210690. | QC :